نام و نام خانوادگی : سیدنصر اله افتخاری

سمت : ریاست دانشکده

تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی عمران

مرتبه علمی : استادیار             

شماره تماس : 09164828059

نمایش رزومه