چرام، ابتدای جاده آرند، دانشکده صنعت و معدن

کد پستی: 59836-75761

تلفن: 33246102-074