اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
امير بهشاد سرپرست دانشكده صنعت و معدن 58360052
عيسي ديده دار كارشناس امور عمومي 58360053
مصدق ارجمند كارشناس اموردانشجويي 58360053
محمد جواد حسينيان کارشناس حراست 58360054
مصطفی باقر فرد کارشناس شبکه 58360053